સુપ્રીમ કોર્ટે ધર્મ સંસદ જેવા કાર્યક્રમો પર, પ્રતિબંધ મૂકવાનો આદેશ કરવા માટે ના પાડી ....
નવી દિલ્હી, 19 મે (હિ. સ.) -સુપ્રીમ કોર્ટે ધર્મ સંસદ જેવા કાર્યક્રમો પર, પ્રતિબંધ મૂકવાનો આદેશ કરવા
સુપ્રીમ કોર્ટે ધર્મ સંસદ જેવા કાર્યક્રમો પર, પ્રતિબંધ મૂકવાનો આદેશ કરવા માટે ના પાડી ....


નવી દિલ્હી, 19 મે (હિ. સ.)

-સુપ્રીમ કોર્ટે ધર્મ સંસદ જેવા કાર્યક્રમો પર, પ્રતિબંધ મૂકવાનો આદેશ કરવા માટે ના પાડી......

-ધર્મ સંસદ અને ભડકાઉ ભાષણના, અન્ય મામલાની આગામી સુનાવણી 21 જુલાઈના રોજ થશે.....

હિન્દુસ્થાન સમાચાર/


 rajesh pande