સોનિયા ગાંધીએ ઇડીને, સ્વાસ્થ્યના કારણોસર પૂછપરછ મોકૂફ રાખવાની વિનંતી કરી
નવી દિલ્હી, 22 જૂન (હિ.સ.) સોનિયા ગાંધીએ ઇડીને, સ્વાસ્થ્યના કારણોસર પૂછપરછ મોકૂફ રાખવાની વિનંતી કરી
સોનિયા ગાંધીએ ઇડીને, સ્વાસ્થ્યના કારણોસર પૂછપરછ મોકૂફ રાખવાની વિનંતી કરી


નવી દિલ્હી, 22 જૂન (હિ.સ.)

સોનિયા ગાંધીએ ઇડીને, સ્વાસ્થ્યના કારણોસર પૂછપરછ મોકૂફ રાખવાની વિનંતી કરી

હિન્દુસ્થાન સમાચાર/

 rajesh pande